Om

Målsetjing med sportsplanen

Sportsplanen gjev konkrete føringar og retningslinjer for trenarar og leiarar i IL Skjergard. Den viktigaste funksjonen til planen er at den skal sikra høg kvalitet på det arbeidet som vert gjort i trening og kamp, og gjera det klart for alle kva dei ulike rollane i klubben inneber og kva det krev av kvar enkelt. I planen vert det sett fokus på både trenarar og leiarar.

Det er stor skilnad på dei ulike alderstrinna både når det gjeld trening og kamp. Difor inneheld planen overordna retningsliner for korleis treningar bør gjennomførast på alle nivå. For at planen ikkje skal verta for omfattande tar den ikkje med treningsøvingar, men linkar til kvar ein kan finne slike på nettet er lagt inn i planen (kapittel 16).

Sportsplanen er laga for å gjelde frå 2013 til 2016, men det vil vera eit behov for og oppdatera planen etter kvar sesong. Det vil vera sportsleg leiar i klubben som har ansvaret for oppdateringa i samarbeid med styret i IL Skjergard. Alle trenarar, leiarar eller andre som har gode forslag og idear til korleis planen skal verta betre, har høve til å få desse registrert og vurdert som ein del av utviklinga av planen. Dette vil føra til at planen vert eit levande dokument som er forankra hjå leiarar og trenarar.

Sportsplan

Kommende aktiviteter

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Refreshing... Det har vært nye aktiviteter siden forrige gang du lastet siden

Levert av IdrettenOnline